O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นำเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันสำคัญทางศาสนา ร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลดการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ กิจกรรมพบปะยามเช้าของเขตพื้นที่ กับกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดทุกเดือน กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

1 2 3 10