21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถม (ITA)021 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมมัธยม (ITA)021 เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ (ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างDLTV (ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด(ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด(ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ (ITA)021 เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (ITA)021 เผยแพร่แผนซ่อมแซม (ITA)021 พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (ITA)021 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (ITA)021 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ITA)021