22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศชวนเชิญจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์(ITA)022 ประกาศเชิญชวนซ่อมแซม(ITA)022 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)(ITA)022 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด (ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างDLTV (ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด(ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ(ITA)022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา