24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ