33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ ระเบียบกองทุนช่วยเหลือครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561