6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กฎกระทรวง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ60 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว.322 กลุ่มบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ 1. หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 10-2554 2. หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 17-2552 3. หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21-2560 4. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง ว 19-2555 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 . พรบ .ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่า 3. กฎ ก.ค.ศ.2553 ว่าด้วยการให้ได้รับเงินขั้นต่่ 4. ว15 ก.ค.ศ. -2561(แจ้ง กฎ ก.ค.ศ.2561) 5. ว 8067 สพฐ. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการ 6. ว 2196 ลว.29 มี.ค.62 […]

8. Q & A

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สพป.ปัตตานี เขต 2