13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายบุคคล แยกตามกลุ่มงาน

มาตรฐาการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯรายบุคคล                        คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงิน                     คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล2                                      คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                       […]