15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเรื่องการจัดทำบัตรและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ สถิติการให้บริการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สถิติการให้บริการการเข้าชม website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน รูปเล่ม คู่มือเรื่องการจัดทำบัตรและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานข้อมูลสารสนเทศ คู่มืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการให้บริการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการให้บริการเงินอุดหนุนการศึกษาทั้งประเภทต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง คู่มือการให้บริการ facebook ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้