24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศชวนเชิญจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์(ITA)022 ประกาศเชิญชวนซ่อมแซม(ITA)022 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)(ITA)022 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด (ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างDLTV (ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด(ITA)022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ(ITA)022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถม (ITA)021 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมมัธยม (ITA)021 เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ (ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างDLTV (ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด(ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด(ITA)021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ (ITA)021 เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (ITA)021 เผยแพร่แผนซ่อมแซม (ITA)021 พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (ITA)021 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (ITA)021 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ITA)021