34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ภาษาไทย เจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ เจตจำนงสุจริต ภาษามาเลเซีย