13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายบุคคล แยกตามกลุ่มงาน

มาตรฐาการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯรายบุคคล                       

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงิน                    

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล1

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล2                                     

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             

คู่มืองานนโยบายและแผนรายบุคคล   

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการรายบุคคล                                              

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน                                      

คู่มือปฏิบัติงานDLICT