24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ