33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ

ระเบียบกองทุนช่วยเหลือครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน.

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561