15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเรื่องการจัดทำบัตรและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

สถิติการให้บริการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติการให้บริการการเข้าชม website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2