6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กฎกระทรวง

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ60

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว.322

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ

1. หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 10-2554

2. หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 17-2552

3. หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21-2560

4. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง ว 19-2555

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

1 . พรบ .ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่า

3. กฎ ก.ค.ศ.2553 ว่าด้วยการให้ได้รับเงินขั้นต่่

4. ว15 ก.ค.ศ. -2561(แจ้ง กฎ ก.ค.ศ.2561)

5. ว 8067 สพฐ. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการ

6. ว 2196 ลว.29 มี.ค.62 สพฐ. (แจ้ง ส่ง ว 6 ก.ค.ศ.)

7. ว5.2562 (สำนักงาน ก.ค.ศ.)ฐานในการคำนวณ

8. ว 627 สพฐ.แจ้งประกาศและคู่มือการดำเนินการเ

9. ว 39 ก.ค.ศ. แจ้งการเลื่อนเงินเดือนฯ

10. ว 9 ก.ค.ศ. ลว 26 เมษายน 2562(การแต่งตั้งให้ดำรงตำ

11. 12,13 (ซักซ้อมการเลื่อนฯ ที่มีใบประกอบวิชาช

14.ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยในดำรงตำแห

15. ว1692 สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน

16. คำสั่ง คสช.ปี 2560

ระเบียบหลักเกณฑ์การลาและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ

3. ระเบียบว่าด้วยการจ้างค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2560

ระเบียบสำนักนายกฯ-ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ-พ.ศ.-2536 (1)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-พ.ศ.2562

มาตรฐานงานตรวจสอบภายใน ปี 2561

มาตราฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน

ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. พรบ. กองทุนอาหารกลางวัน

2. ระเบียบบริหารกองทุนอาหารกลางวัน

3. แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาหาร

4. พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาค

5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

7. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

8. ข้อบังคับการแต่งตั้ง ผบ.ลูกเสือ

9. พรบ.คุ้มครองเด็ก

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

11. ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48

12. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

13. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 (2553)

14. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 2545

15. กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546

16. กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 2550

17. ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิด ปิด 49

18. กำหนดการเปิด ปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2558

20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 2546

21. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน

22. ประกาศกระทรวงเรื่องการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน พ.ศ. 2546