38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

2. กิจกรรมประกาศเจตนารมย์และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ