O13 คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานจำแนกรายบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล (1)

กลุ่มบริหารงานบุคคล (2)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ (DLICT)

หน่วยตรวจสอบภายใน