O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Smart Area
คู่มือการใช้งานระบบข่าวสาร
คู่มือการใช้โปรแกรม SchoolMAM
คู่มือการใช้งานระบบ E-money
คู่มือการใช้งานระบบ EMIS
ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการประเมินข้าราชการครู ฯ
ขั้นตอนการรับบริการยืม – คืน ผลงานทางวิชาการ (คศ.3)
คู่มือการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ
คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คู่มือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
คู่มือการใช้งานระบบ E-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือการการใช้งานระบบ E-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คู่มือการให้บริการส่งเด็กเข้าเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
คู่มือกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน
คู่มือการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
คู่มือการนิเทศและติดตาม
คู่มือการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ปี 2563
คู่มือจัดตั้งกองลูกเสือ
คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการให้บริการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการให้บริการเงินอุดหนุนการศึกษาทั้งประเภทต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
คู่มือสำหรับประชาชน