O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการยืมผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ข้อมูลสถิติการจ่ายบัตรเหรียญราชการชายแดนและบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ข้อมูลสถิติการออกบัตรข้าราชการ

ข้อมูลสถิติการยืมสำเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16

ข้อมูลสถิติการให้บริการเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำในสังกัด

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลสถิติการนิเทศโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลสถิติการลงรับหนังสือราชการภายในและภายนอก