O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดโทรศัพท์ ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 9242 ปน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 3037 ปน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 6833 ปน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 6833 ปน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารไม้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สพป.ปน2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันแล็กซีน ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน