O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2563