O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องกระบวนการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องอัตรากำลังคน

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องขั้นตอนและมาตรการรับเรื่องร้องเรียน

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการดำเนินการงานทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการคัดเลือกครูดีในดวงใจ

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการขอเหรียญราชการชายแดน

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู

การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียน

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลคุรุสดุดี