O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นำเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันสำคัญทางศาสนา

ร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลดการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ

กิจกรรมพบปะยามเช้าของเขตพื้นที่ กับกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดทุกเดือน

กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์